Uusialku.net

 

 

LUUKKAAN EVANKELIUMI EVANKELIUMIN VALOSSA:

Päivitetty 02.07.2008Luukkaan Evankeliumi 9. luku.

1. Niin Hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja.

Mark.3:13-19. Luuk.6:12-16.

2. Ja Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan Valtakuntaa ja parantamaan sairaita.

Mark.1:15.

3. Ja Hän sanoi heille: "Älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa, älköön myös kenelläkään olko kahta ihokasta.

Luuk.10:4-12. Luuk.22:35.

4. Ja mihin taloon tulette, siihen jääkää, ja siitä lähtekää matkallenne.

5. Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois, ja pudistakaa tomu jaloistanne, todistukseksi heitä vastaan."

Luuk.10:1-12.

6. Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen Evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.

Mark.1:15.

7. Ja neljännysruhtinas Herodes sai kuulla kaikki, mitä tapahtui, eikä tiennyt, mitä ajatella; sillä muutamat sanoivat: "Johannes on noussut kuolleista",

8. mutta toiset: "Elias on ilmestynyt", toiset taas: "Joku vanhoista profeetoista on noussut ylös".

9. Ja Herodes sanoi: "Johanneksen minä olen mestauttanut; mutta kuka Tämä on, josta minä tuollaista kuulen?" Ja hän etsi tilaisuutta saadakseen nähdä Hänet.

10. Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki, mitä olivat tehneet. Niin Hän otti heidät mukaansa ja vetäytyivät yksinäisyyteen lähelle Beetsaida nimistä kaupunkia.

11. Mutta kun kansa sai sen tietää, seurasivat he Häntä; ja Hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan Valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat.

Joh.3:16. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

12. Ja päivä alkoi laskea. Niin ne kaksitoista tulivat ja sanoivat Hänelle: "Laske kansa luotasi, että he menisivät ympärillä oleviin kyliin ja maataloihin majoittumaan ja saamaan ravintoa, sillä täällä me olemme autiossa paikassa".

13. Mutta Hän sanoi heille: "Antakaa heille syödä". Niin he sanoivat: "Meillä ei ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, ellemme lähde ostamaan ruokaa kaikelle tälle kansalle".

14. Sillä heitä oli noin viisituhatta miestä. Niin Hän sanoi opetuslapsilleen: "Asettakaa heidät aterioimaan ruokakunnittain, noin viisikymmentä kuhunkin".

15. Ja he tekivät niin ja asettivat kaikki aterioimaan.

16. Niin Hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne ja mursi ja antoi opetuslapsilleen kansan eteen pantaviksi.

Joh.6:33-40. Joh.6:48-58. Joh.6:63.

17. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi; ja heiltä jääneet tähteet kerättiin, kaksitoista vakallista palasia.

18. Ja tapahtui, kun Hän oli yksinäisessä paikassa rukoilemassa ja Hänen opetuslapsensa olivat Hänen kanssaan, että Hän kysyi heiltä ja sanoi: "Kenen kansa sanoo minun olevan?"

19. He vastasivat sanoen: "Johannes Kastajan, mutta toiset Eliaan, toiset taas sanovat, että joku vanhoista profeetoista on noussut ylös".

20. Niin Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Jumalan Kristus".

Joh.6:68-69. Matt.16:13-20.

21. Niin Hän vakavasti varoittaen kielsi heitä kenellekään tästä puhumasta

22. ja sanoi: "Ihmisen Pojan pitää kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös".

Matt.17:22-23. Matt.20:18-19. Mark.9:31.

Mark.10:33-34. Luuk.18:31-34. Matt.3:13-17.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.7:16-18.

23. Ja Hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon Minua.

Luuk.14:25-27. Luuk.14:33.

24. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän pelastaa sen.

Matt.10:34-42. Joh.12:25-26. Joh.3:16.

Joh.7:16-18. Matt.6:9-13.

25. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?

Mark.7:20-23. Joh.5:44. Matt.6:24.

26. Sillä joka häpeää Minua ja Minun Sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun Hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.

Matt.10:32-33. Luuk.12:8-10. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

27. Totisesti Minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Jumalan Valtakunnan."

Matt.3:13-17. Matt.6:9-13. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63.

28. Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin Hän oli tämän puhunut, Hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan.

Matt.6:9-13.

29. Ja Hänen rukoillessaan Hänen kasvojensa näkö muuttui, ja Hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi.

Matt.3:13-17. Joh.4:24. Joh.6:63. Joh.14:6.

Matt.6:9-13.

30. Ja katso, Hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias.

31. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat Hänen poismenostansa, jonka Hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa.

32. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat Hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia; mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he Hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat Hänen luonansa.

33. Ja kun nämä olivat eroamassa Hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle: "Mestari, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, Sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi". Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi.

34. Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa; ja he peljästyivät joutuessaan pilveen.

35. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä On Minun Poikani, Se Valittu; Kuulkaa Häntä".

Matt.3:13-17. Mark.1:9-11. Luuk.3:21-22.

Joh.3:13-16. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

36. Ja äänen kuuluessa he huomasivat Jeesuksen olevan yksin. Ja he olivat siitä vaiti eivätkä niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet.

37. Kun he seuraavana päivänä menivät alas vuorelta, tuli paljon kansaa Häntä vastaan.

38. Ja katso, kansanjoukosta huusi eräs mies sanoen: "Opettaja, minä rukoilen Sinua, katsahda minun poikani puolen, sillä hän on minun ainokaiseni;

39. ja katso, hänen kimppuunsa käy henki, ja heti hän parkaisee, ja se kouristaa häntä, niin että vaahto lähtee; ja vaivoin se hänestä poistuu, runnellen häntä.

40. Ja minä pyysin Sinun opetuslapsiasi ajamaan sitä ulos, mutta he eivät voineet."

41. Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi, sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi; kuinka kauan Minun täytyy olla teidän luonanne ja kärsiä teitä? Tuo poikasi tänne."

42. Ja vielä pojan tullessakin riivaaja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä.

43. Ja kun kaikki hämmästyivät kaikkea sitä, mitä Jeesus teki, sanoi Hän opetuslapsillensa:

44. "Ottakaa korviinne nämä Sanat: Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin".

Luuk.9:22. Luuk.24:7. Luuk.2:41-52.

Luuk.18:31-34. Joh.19:4-16.

45. Mutta he eivät käsittäneet tätä puhetta, ja se oli heiltä peitetty, niin etteivät he sitä ymmärtäneet, ja he pelkäsivät kysyä Häneltä, mitä se puhe oli.

46. Ja heidän mieleensä tuli ajatus, kuka heistä mahtoi olla suurin.

Luuk.22:24-27. Joh.7:16-18.

47. Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, otti Hän lapsen ja asetti sen viereensä

48. ja sanoi heille: "Joka ottaa tykönsä tämän lapsen Minun nimeeni, se ottaa tykönsä Minut; ja joka ottaa tykönsä Minut, ottaa tykönsä Hänet, joka on Minut lähetttänyt. Sillä joka teistä kaikista on pienin, se on suuri."

Matt.28:18-20. Matt.6:9-13.

Joh.13:20. Joh.14:6. Joh.7:16-18.

Joh.3:16. Joh.6:63.

49. Silloin Johannes rupesi puhumaan ja sanoi: "Mestari, me näimme erään miehen Sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme".

50. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Älkää kieltäkö; sillä joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolellanne".

Matt.12:30-33. Luuk.11:23. Matt.4:17-22.

Matt.9:9. Joh.3:16. Joh.10:16.

51. Ja kun Hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, käänsi Hän kasvonsa Jerusalemia kohti, vaeltaaksensa sinne.

Joh.3:13-16. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

52. Ja Hän lähetti edellänsä sanansaattajia; ja he lähtivät matkalle ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistaakseen Hänelle majaa.

53. Mutta siellä ei otettu Häntä vastaan, koska Hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia.

54. Kun Hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he: "Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät?"

Mark.3:13-19.

55. Mutta Hän kääntyi ja nuhteli heitä.

56. Ja he vaelsivat toiseen kylään.

57. Ja heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi Hänelle. "Minä seuraan Sinua, mihin ikinä menet".

58. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin Hän päänsä kallistaisi".

Joh.10:30.

59. Toiselle Hän sanoi: "Seuraa Minua". Mutta tämä sanoi: "Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni".

60. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan Valtakuntaa".

Mark.1:15.

61. Vielä eräs toinen sanoi: "Minä tahdon seurata Sinua, Herra; mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni".

62. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan Valtakuntaan".

Joh.3:13-16. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

Joh.7:16-18. Matt.4:17-22. Matt.26:35.

Joh.21:18-22. Joh.8:12. Joh.14:6. Joh.6:63.

 
Luukkaan Evankeliumi 10. luku.

1. Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne Hän itse aikoi mennä.

2. Ja Hän sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.

Matt.9:37-38. Joh.4:34-38.

3. Menkää; katso, Minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle.

Matt.10:16.

4. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä.

Matt.10:9-15. Mark.6:7-11. Luuk.9:3-6.

Luuk.22:35.

5. Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle talolle!"

6. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä; mutta jos ei ole, niin se palajaa teille.

7. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon.

8. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan,

9. ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan Valtakunta on tullut teitä lähelle'.

Mark.1:15.

10. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa:

11. 'Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin; mutta se tietäkää, että Jumalan Valtakunta on tullut lähelle'.

Mark.1:15. Joh.3:16.

12. Minä sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin.

13. Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä ja aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen.

14. Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän.

15. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas.

16. Joka kuulee teitä, se kuulee Minua, ja joka hylkää teidät, hylkää Minut; mutta joka Minut hylkää, hylkää Hänet, joka on Minut lähettänyt."

Mark.1:15. Joh.3:16.

17. Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset Sinun nimesi tähden".

18. Silloin Hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.

19. Katso, Minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Joh.3:13-16.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

21. Sillä hetkellä Hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä Ylistän Sinua, Isä, Taivaan ja Maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on Sinulle hyväksi näkynyt.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.7:13-14. Joh.7:16-18.

22. Kaikki on Minun Isäni antanut Minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo Hänet ilmoittaa."

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.10:30. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.28:18-20. Joh.1:18. Joh.3:35-36.

Joh.6:46. Joh.10:11-18. Joh.13:3. Joh.17:1-26.

Luuk.23:33-46. Joh.3:13-16.

Matt.6:9-13. Joh.7:16-18. Joh.13:18.

23. Ja Hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi: "Autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette.

Matt.13:10-17. Matt.11:15. Matt.3:13-17.

Joh.3:13-16. Matt.6:9-13. Matt.11:25-30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.8:12.

24. Sillä Minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet,"

Matt.3:13-17. Joh.3:13-16. Matt.6:9-13.

Matt.11:25-30. Joh.15:12-17. Joh.14:15-21.

25. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten Häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"

Matt.19:16-30.

26. Niin Hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?"

Matt.22:36-40. Joh.14:15. Mark.7:20-23.

27. Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, Sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

Matt.22:37-40. Mark.12:28-34. Mark.7:20-23.

28. Hän sanoi hänelle: "Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää".

Matt.19:13-30.

29. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"

30. Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi.

31. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse.

32. Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse.

33. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä.

34. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä.

35. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan'.

36. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?"

37. Hän sanoi: "Se, joka osoitti Hänelle laupeutta". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene ja tee sinä samoin".

38. Ja heidän vaeltaessaan Hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, nimeltä Martta, otti Hänet kotiinsa.

Joh.11:1-2. Joh.12:1-3.

39. Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli Hänen puhettansa.

Mark.1:15.

40. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: "Herra, etkö Sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi."

41. Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet,

42. mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois."

Matt.6:25. Matt.6:31-34. Joh.3:16.

Matt.9:37-38. Matt.11:15.


Luukkaan Evankeliumi 11. luku.

1. Ja kun Hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs Hänen opetuslapsistansa Hänelle: "Herra, opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa".

2. Niin Hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon Sinun nimesi; tulkoon Sinun Valtakuntasi; tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;

Matt.3:13-17. Matt.13:24-58. Luuk.17:20-21. Luuk.22:39-46. Joh.4:23-24. Joh.6:63.

Joh.3:13-16. Joh.14:6. Matt.6:9-13.

3. anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme,

Matt.4:4. Joh.6:48-51.

4. ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta."

Matt.18:21-22. Joh.17:15. Matt.3:13-17.

Matt.6:9-13. Luuk.23:33-34. Luuk.23:46.

5. Ja Hän sanoi heille: "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle. 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää,

Luuk.18:1.

6. sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä';

7. ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle'-

8. minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.

Matt.22:36-40.

9. Niinpä Minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

Matt.21:22. Mark.11:24. Joh.14:12-14.

Joh.15:7. Joh.16:23-24.

10. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Joh.3:16. Matt.19:27-30. Matt.11:25-30.

Joh.14:6. Joh.6:63.

11. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen,

12. taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin?

13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin Taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat!"

Joh.4:10.

14. Ja Hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä; ja kun riivaaja oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkä mies puhui; ja kansa ihmetteli.

15.Mutta muutamat heistä sanoivat: "Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla Hän ajaa ulos riivaajia".

16. Toiset taas kiusasivat Häntä ja pyysivät Häneltä merkkiä taivaasta.

Matt.12:38-40. Mark.8:11-13.

17. Mutta Hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle.

18. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia.

19. Mutta jos Minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sentähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne.

20. Mutta jos Minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan Valtakunta tullut teidän tykönne.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

21. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa.

22. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin.

23. Joka ei ole Minun kanssani, se on Minua vastaan, ja joka ei Minun kanssani kokoa, se hajottaa.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Mark.9:38-42.

Luuk.9:50. Matt.22:36-40. Joh.8:39-47.

Joh.12:43. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

24. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'.

25. Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna.

Joh.3:5-8. Joh.8:34-36.

26. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset."

27. Niin Hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi Hänelle: "Autuas On Se Kohtu, Joka On Kantanut Sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt".

28. Mutta Hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan Sanan ja sitä noudattavat".

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Matt.2:1-23.

Matt.11:15. Matt.7:21. Luuk.8:15-21.

Joh.14:6. Joh.3:13-16. Joh.6:63.

29. Kun kansaa yhä kokoontui, rupesi Hän puhumaan: "Tämä sukupolvi on paha sukupolvi: se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki.

30. Sillä niinkuin Joonas tuli niiniveläisille merkiksi, niin Ihmisen Poikakin on oleva merkkinä tälle sukupolvelle.

31. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle yhdessä tämän sukupolven miesten kanssa ja tuleva heille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo.

32. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.

33. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköön eikä vakan alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon.

Matt.5:13-20. Mark.4:21-23. Luuk.8:16-18.

34. Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä.

Luuk.17:20-21.

35. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä.

Matt.22:36-40. Joh.3:13-21. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

36. Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa eikä miltään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, niinkuin lampun valaistessa sinua kirkkaalla loisteellaan."

Matt.22:36-40. Joh.3:13-21. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

37. Hänen näin puhuessaan pyysi eräs fariseus Häntä luoksensa aterioimaan; niin Hän meni sinne ja asettui aterialle.

38.Mutta kun fariseus näki, ettei Hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän.

39. Silloin Herra sanoi hänelle: "Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta.

Mark.7:20-23.

40. Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin?

41. Mutta antakaa almuksi se, mikä sisällä on; katso, silloin kaikki on teille puhdasta.

Matt.22:36-40. Luuk.17:20-21.

42. Mutta voi teitä, te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista ja kaikenlaisista vihnneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden! Näitä olisi tullut noudattaa eikä noitakaan laiminlyödä.

Matt.9:9-13. Matt.22:36-40.

43. Voi teitä, te fariseukset, kun te rakastatte etumaista istuinta synagoogissa ja tervehdyksiä toreilla!

Mark.12:38-44. Luuk.20:45-47. Matt.22:36-40.

44. Voi teitä, kun te olette niinkuin merkittömät haudat, joiden päällitse ihmiset kävelevät niistä tietämättä!"

45. Silloin eräs lainoppineista rupesi puhumaan ja sanoi Hänelle: "Opettaja, kun noin puhut, niin Sinä häpäiset myös meitä".

46. Mutta Hän sanoi: "Voi teitäkin, te lainoppineet, kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin!

47. Voi teitä, kun te rakennatte profeettain hautakammioita, ja teidän isänne ovat heidät tappaneet!

48. Näin te siis olette isäinne tekojen todistajia ja suostutte niihin: sillä he tappoivat profeetat, ja te rakennatte niille hautakammioita.

49. Sentähden Jumalan viisaus sanookin: 'Minä lähetän heille profeettoja ja apostoleja, ja muutamat niistä he tappavat ja toisia vainoavat,

50. että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti,

51. hamasta Aabelin verestä Sakariaan vereen saakka, hänen, joka surmattiin alttarin ja temppelin välillä'. Niin, Minä sanon teille, se pitää tältä sukukunnalta vaadittaman.

52. Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet."

53. Ja Hänen sieltä lähtiessään kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat kovasti ahdistamaan Häntä ja urkkimaan Häneltä moninaisia,

54. väijyen, miten saisivat Hänet Hänen Sanoistaan ansaan.                                      
 

Luukkaan Evankeliumi 12. luku.

1.Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi Hän puhumaan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta.

Matt.16:6. Mark.8:15.

2. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.

Mark.4:21-23. Luuk.8:16-18. Matt.7:21.

Joh.2:24-25.

3. Sentähden, kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan.

4. Mutta Minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.21:18-19.

5. Vaan Minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, Minä sanon teille, häntä te peljätkää.

6. Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut.

7. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.

Luuk.21:12-19.

8. Mutta Minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa Minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

9. Mutta joka kieltää Minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä.

Mark.8:34-38. Luuk.9:23-26.

10. Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.

Matt.12:31-32. Mark.3:28-30. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

11. Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte;

Matt.10:19-20. Mark.13:11. Luuk.21:14-19.

Matt.11:28-30. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

12. sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava."

Matt.6:9-13. Matt.22:36-40. Joh.6:63.

13. Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi Hänelle: "Opettaja, sano minun veljelleni, että Hän jakaisi kanssani perinnön".

14. Mutta Hän vastasi hänelle: "Ihminen, kuka on Minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi?"

15. Ja Hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi".

Matt.6:24.

16. Ja Hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.

17. Niin Hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?'

18. Ja Hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni;

19. ja sanon sielulleni; sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse'.

20. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenellle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?'

21. Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä."

22. Ja Hän sanoi opetuslapsillensa: "Sentähden Minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte.

Matt.6:9-13. Joh.6:63. Joh.3:16.

23. Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet.

Joh.3:16. Joh.6:63. Joh.14:6. Joh.8:12.

Matt.6:9-13.

24. Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut!

Matt.10:31-33. Matt.11:28-30.

25. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?

26. Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta?

27. Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin Minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.

28. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset!

29. Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.6:63. Joh.14:6.

30. Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.6:63. Joh.14:6.

31. Vaan etsikää Jumalan Valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Joh.6:63. Joh.14:6.

Matt.6:9-13.

32. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille Valtakunnan.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.22:24-34. Joh.10:16.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63.

33. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele.

Matt.19:21-30. Luuk.16:1-15. Luuk.18:18-30.

34. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.

35. Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa;

Matt.25:1-13. Matt.6:9-13. Joh.3:16.

Matt.22:36-40. Joh.14:6. Joh.6:63.

36. ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin Hän palajaa häistä, että he Hänen tullessan ja kolkuttaessaan heti avaisivat Hänelle.

Matt.6:24. Matt.11:15. Matt.22:36-40. Joh.3:16.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

37. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti Minä sanon teille: Hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

38. Ja jos Hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevä, niin autuaat ovat ne palvelijat.

39. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan.

40. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee."

Mark.13:30-37. Luuk.21:34-36.

41. Niin Pietari sanoi: "Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista?"

42. Ja Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen Herransa asettaa pitämään huolta Hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?

Matt.11:15. Matt.25:31-46. Joh.6:63.

Joh.14:6. Matt.22:36-40. Matt.28:18-20.

Matt.6:9-13. Joh.3:16.

43. Autuas se palvelija, jonka hänen Herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!

Joh.3:16. Matt.6:9-13.

44. Totisesti Minä sanon teille: Hän asettaa Hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.

Matt.25:14-30. Joh.19:30. Matt.28:18.

Matt.22:36-40. Joh.7:16-18.

45. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: 'Herrani tulo viivästyy', ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä,

46. niin sen palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille.

47. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi Herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut Hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä.

48. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.

49. Tulta Minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka Minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!

50. Mutta Minä olen kasteella kastettava, ja kuinka Minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!

Matt.3:13-17. Luuk.9:28-36. Joh.12:27-28.

Joh.13:1. Luuk.22:39-46. Joh.19:30.

Joh.3:13-16. Matt.6:9-13. Joh.14:15-21.

Joh.15:12-17. Joh.10:16.

51. Luuletteko, että Minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon Minä teille, vaan eripuraisuutta.

Matt.10:34-42. Matt.11:25-30. Joh.3:13-21.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Matt.2:1-23.

Luuk.2:1-21. Luuk.2:34-35. Matt.3:13-17.

Joh.7:19. Joh.8:42-59. Joh.19:1-30. Joh.10:30. Matt.28:18-20. Joh.13:18. Luuk.14:25-27.

Joh.5:43-47. Matt.6:24. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

52. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan,

Matt.22:36-40. Joh.14:15-21. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.7:16-18.

Matt.6.9-13.

53. isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan."

Joh.7:16-18. Matt.10:34-42. Joh.3:16.

Joh.8:23-24. Joh.15:18-25. Matt.6:24.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

54. Ja Hän sanoi myöskin kansalle: "Kun näette pilven nousevan lännestä, sanotte kohta: 'Tulee sade'; ja niin tuleekin.

Matt.16:1-4.

55. Ja kun näette etelätuulen puhaltavan, sanotte: 'Tulee helle'; ja niin tuleekin.

56. Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te osaatte arvioida; mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa?

Matt.22:36-40. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13. Matt.6:24.

57. Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?

Joh.6:63. Joh.14:6. Joh.12:43-50. Joh.14:21.

Joh.3:16. Matt.6:24.

58. Kun kuljet riitapuolesi kanssa hallitusmiehen eteen, niin tee matkalla voitavasi päästäksesi hänestä sovussa eroon, ettei hän raastaisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei oikeudenpalvelija heittäisi sinua vankeuteen.

Matt.5:25-26.

59. Minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon."

Joh.8:24. Joh.12:43. Matt.6:24.                                      
 

Luukkaan Evankeliumi 13. luku.

1. Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat Hänelle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen.

2. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän?

Joh.9:1-7.

3. Eivät olleet, sanon Minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.

Joh.8:23-24. Joh.3:16. Joh.8:12.

4. Taikka ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat?

5. Eivät olleet, sanon Minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."

Joh.3:16.

6. Ja Hän puhui tämän vertauksen: "Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan; ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt.

Matt.21:19. Mark.11:12-14.

7. Niin hän sanoi viinitarhurille: 'Katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois; mitä varten se vielä maata laihduttaa?'

8. Mutta tämä vastasi ja sanoi Hänelle: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä.

9. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää; mutta jos ei, niin hakkaa se pois'."

10. Ja Hän oli opettamassa eräässä synagoogassa sapattina.

11. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä.

12. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle: "Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi",

13. ja pani kätensä hänen päälleen. Ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa.

14. Mutta synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle: "Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatinpäivänä".

15. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: "Te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan?

Joh.7:16-24.

16. Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?"

Luuk.19:1-10.

17. Ja Hänen näin sanoessaan kaikki Hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita Hän teki.

18. Niin Hän sanoi: "Minkä kaltainen on Jumalan Valtakunta, ja mihin Minä sen vertaisin?

Joh.1:1. Joh.1:17-18. Joh.3:13-21.

Matt.11:28-30. Matt.22:36-40. Matt.6:9-13.

19. Se on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi puutarhaansa; ja se kasvoi, ja siitä tuli puu, ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille."

Joh.1:1. Joh.1:17-18. Joh.3:16. Joh.14:21.

20. Ja taas Hän sanoi: "Mihin Minä vertaisin Jumalan Valtakunnan?

Joh.1:1. Joh.1:17-18. Joh.3:16. Matt.3:13-17. Joh.14:21. Matt.6:9-13.

21. Se on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani."

22. Ja hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti, kulkien Jerusalemia kohti.

23. Ja joku kysyi Häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin Hän sanoi heille:

24. "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon Minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.

Matt.7:13-14. Joh.10:1-18.

25. Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: 'Herra, avaa meille', vastaa Hän ja sanoo teille: 'En Minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olettte'.

Matt.25:11-13.

26. Silloin te rupeatte sanomaan: 'Mehän söimme ja joimme Sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme Sinä opetit'.

Matt.7:21-23.

27. Mutta Hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois Minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.'

Matt.25:41-46.

28. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan Valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos.

Matt.13:36-43. Matt.24:45-51. Luuk.16:19-31.

29. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan Valtakunnassa.

Luuk.14:15-27. Matt.3:13-17. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

30. Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi."

Matt.19:30. Matt.20:1-16. Mark.10:23-31.

31. Samalla hetkellä tuli Hänen luoksensa muutamia fariseuksia, ja he sanoivat Hänelle: "Lähde ja mene täältä pois. sillä Herodes tahtoo tappaa Sinut".

32. Niin Hän sanoi heille: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, Minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä Minä pääsen määräni päähän'.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.7:16-18.

33. Kuitenkin Minun pitää vaeltaman tänään ja huomenna ja ylihuomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa.

34. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein Minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

35. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'. Mutta Minä sanon teille: te ette näe Minua, ennenkuin se aika tulee, jolloin te sanotte:

'Siunattu olkoon hän,

joka tulee Herran nimeen'."

Matt.23:37-39. Luuk.19:41-44. Joh.8:23-24.

Joh.19:4-30.Luukkaan Evankeliumi 14. luku.

1. Ja kun Hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, pitivät he Häntä silmällä.

Mark.1:15. Luuk.6:6-11.

2. Ja katso, siellä oli vesitautinen mies Hänen edessään.

3. Niin Jeesus rupesi puhumaan lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina, vai eikö?" Mutta he olivat vaiti.

Matt.12:1-21. Mark.3:1-6.

4. Ja Hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään.

5. Ja Hän sanoi heille: "Jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatinpäivänäkin?"

Matt.12:1-21.

6. Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän.

7. Ja huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, Hän puhui heille vertauksen ja sanoi heille:

Matt.23:1-12.

8. "Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaaan ensimmäiselle sijalle; sillä, jos hän on kutsunut jonkun sinua arvollisemman,

9. niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle: 'Anna tälle sija', ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle.

10. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja astu viimeiselle sijalle, ja niin on se, joka on sinut kutsunut, sisään tullessaan sanova sinulle: 'Ystäväni, astu ylemmäksi'. Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä.

11. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään."

Matt.23:10-12. Luuk.1:26-56. Luuk.18:9-14.

Joh.3:16. Matt.11:28-30. Matt.6:9-13.

12. Ja hän sanoi myös sille, joka oli hänet kutsunut: "Kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua, ja ettet sinä siten saisi maksua.

13. Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita;

14. niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa."

Joh.5:29.

15. Tämän kuullessaan eräs pöytäkumppaneista sanoi Hänelle: "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan Valtakunnassa!"

Matt.6:9-13.

16. Niin Hän sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.

Matt.22:1-14.

17. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille:'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'.

18. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: 'Minä ostin pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

19. Toinen sanoi: 'Minä ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä'.

20. Vielä toinen sanoi: 'Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla'.

21. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen: 'Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle'.

22. Ja palvelija sanoi: 'Herra, on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa'.

23. Niin Herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi;

24. sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisisani'."

25. Ja Hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja Hän kääntyi ja sanoi heille:

26. "Jos joku tulee Minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.

Matt.10:34-39. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13. Joh.7:16-18.

27. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa Minua, se ei voi olla Minun opetuslapseni.

Matt.16:24-27. Mark.8:34-38. Luuk.9:23-26.

Joh.3:16. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.7:16-18.

28. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi,

29. etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä

30. sanoen: 'Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi'?

31. Tahi jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän kymmenellä tuhannella kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan kahdellakymmenellä tuhannella?

32. Ja ellei kykene, niin hän, toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luoksensa lähettiläät hieromaan rauhaa.

33. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla Minun opetuslapseni.

Matt.11:25-30. Joh.3:16. Mark.10:28-31.

Joh.12:44-50.

34. Suola on hyvä; mutta jos suolakin käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi?

Matt.5:13. Mark.9:50.

35. Ei se kelpaa maahan eikä lantaan; se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon!"

Luuk.8:8. Joh.3:13-21. Joh.8:12.

Matt.6:9-13.
 

Luukkaan Evankeliumi 15. luku.

1. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat Hänen tykönsä kuulemaan Häntä.

2. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat: "Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan".

Luuk.5:27-32.

3. Niin Hän puhui heille tämän vertauksen sanoen:

4. "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää?

Luuk.19:10 Joh.10:1-18.

5. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten.

Joh.3:16.

6. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut'.

7. Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

8. Tahi jos jollakin naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää?

9. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo: 'Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut'.

10. Niin myös, sanon Minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen."

11. Vielä Hän sanoi: "Eräällä miehellä oli kaksi poika.

12. Ja nuorempi heistä sanoi isälleen: 'Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva'. Niin hän jakoi heille omaisuutensa.

13. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti.

14. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta.

15. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja.

16. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut.

17. Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!

18. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'

20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

21. Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaaan'.

22. Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa;

23. ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa,

24. sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.' Ja he rupesivat iloa pitämään.

25. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon.

26. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli.

27. Tämä sanoi hänelle: 'Sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin'.

28. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle; mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi.

29. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen: 'Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkeni iloa ystävieni kanssa

30. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastutit syötetyn vasikan.'

31. Niin hän sanoi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun.

32. Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.'"

Joh.3:16. Joh.14:6. Matt.6:9-13.

 
Luukkaan Evankeliumi 16. luku.

1. Ja Hän puhui myös opetusapsilleen: "Oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija, ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa.

2. Ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Mitä minä kuulenkaan sinusta? Tee tili huoneenhallituksestasi; sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita.'

3. Niin huoneenhaltija sanoi mielessään: 'Mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneenhalllituksen? Kaivaa minä en jaksa, kerjuuta häpeän.

4. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneenhallituksesta.'

5. Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle: 'Paljonko sinä olet velkaa minun herralleni?'

6. Tämä sanoi: 'Sata astiaa öljyä'. Niin hän sanoi hänelle: 'Tässä on velkakirjasi , istu ja kirjoita pian viisikymmentä'.

7. Sitten hän sanoi toiselle: 'Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?' Tämä sanoi: 'Sata tynnyriä nisuja'. Hän sanoi hänelle: 'Tässä on velkakirjasi, kirjoita kahdeksankymmentä'.

8. Ja herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti. Sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset.

9. Ja Minä sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin.

Joh.8:42-47.

10. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.

Matt.25:14-46. Luuk.19:11-27. Joh.3:16.

Matt.22:36-40. Joh.14:21. Matt.6:24.

Joh.7:16-18.

11. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on?

Joh.8:43-47.

12. Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on?

Joh.3:16. Luuk.9.35. Joh.14:6.

13. Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."

Matt.6:24. Matt.24:12.

14. Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, ja he ivasivat Häntä.

15. Ja Hän sanoi heille: "Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus.

Luuk.18:9-14. Joh.5:44. Joh.3:16.

Matt.11:25-30.

16. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan Valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.

Matt.11:7-15. Joh.3:16. Matt.3:13-17.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

17. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää,

Joh.3:16. Matt.5:17-20. Joh.14:15-21.

Luuk.21:32-36.

18. Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin; ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin.

Matt.5:32. Matt.19:9. Mark.10:11-12.

19. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti.

20. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita

21. ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa.

22. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.

23. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.

24. Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'

Mark.9:48.

25. Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.

Matt.6:24.

26. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.'

Joh.3:16.

27. Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon

28. - sillä minulla on viisi veljeä -

todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'.

29. Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'.

Joh.5:37-47.

30. Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen'.

31. Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'."

Joh.8:37-47.Luvut 1-8 | Luvut 9-16 | 17-24